Pravidlá

Obchodné podmienky pre uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu justprint.sk
Obchodné podmienky platné od 11.4.2014

1. Definície pojmov
„Predávajúci“ – obchodná spoločnosť Justprint.sk, s.r.o., so sídlom Karadžičová 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 47 689 196. Predávajúci - ako podnikateľský subjekt - je zapísaný v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave I v oddiele Sro, vložka č. 97450/B.
„Internetový obchod“ – je server na adrese www.justprint.sk, prostredníctvom ktorého Predávajúci predáva Tovar. Internetový obchod realizuje predaj Tovaru iba prostredníctvom internetu u uvedeného serveru.
„Tovar“ – hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná k nákupu v Internetovom obchode. Každá hnuteľná vec je v ponuke Internetového obchodu označená názvom a číslom pre objednávku a je zobrazená na fotografii. Táto fotografia je iba ilustračná s tým, že najmä nezohľadňuje všetky farebné či veľkostné varianty, v ktorých je Tovar v Internetovom obchode ponúkaný. U každého Tovaru je uvedená takisto jeho špecifikácia a vlastnosti významné pre spotrebiteľa, poprípade tiež farebné a veľkostné prevedenie a ďalšie parametre a vlastnosti Tovaru.
„Kupujúci“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Internetového obchodu uzatvorí Kúpnu zmluvu s Predávajúcim, ktorej predmetom je dodávka Tovaru. Kupujúci môže byť Spotrebiteľom alebo Podnikateľom.
„Podnikateľ“ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
„Spotrebiteľ“ – Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
„Kúpna zmluva“ – Zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru za Kúpnu cenu. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva, jej vznik, platnosť a následky neplatnosti, a všetky záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa spravujú slovenským právom.
V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, spravuje sa táto zmluva a aj právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ObčZ“), najmä ustanovením § 588 a nasledujúcich a § 52 a nasledujúcich. V prípade, že je Kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Podnikateľom, spravuje sa táto zmluva a aj právne vzťahy s ňou súvisiace príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „ObchZ“), najmä ustanovením § 409 a nasledujúcich. Zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor).
„Predmet predaja“ – Tovar vybraný Kupujúcim z ponuky Internetového obchodu, ktorý Kupujúci kupuje na základe Kúpnej zmluvy.
„Kúpna cena“ – peňažná čiastka vyjadrená v mene euro, ktorá je úplatou za dodanie Tovaru. Kúpna cena sa skladá z ceny, ktorá je uvedená v ponuke Internetového obchodu u Tovaru, a to bez DPH aj vrátane DPH, v okamihu uzatvorenia zmluvy. Druhou zložkou Kúpnej ceny sú náklady na odoslanie Tovaru vyjadrené paušálnou sumou. V Kúpnej zmluve sa Kupujúci zaväzuje Predávajúcemu túto Kúpnu cenu zaplatiť.
„Miesto určenia“ – miesto, ktoré Kupujúci označí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy ako miesto, kde má byť Predávajúcim odoslaný Predmet predaja a ktoré je špecifikované nasledujúcimi údajmi: meno obce, meno územného správneho celku (okres, kraj), pokiaľ je to potrebné ku špecifikácii obce, meno ulice, číslo súpisné alebo číslo evidenčné, ak sú pridelené, smerovacie číslo, štát. Predávajúci dodáva Tovar prostredníctvom Internetového obchodu iba na území Slovenskej republiky.
„Kuriérna služba“ – tretia osoba (podnikateľ), ktorá je v zmluvnom vzťahu s Predávajúcim a zabezpečuje prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho do Miesta určenia. Ide o spoločnosť: GLS.
2. Úvodné ustanovenia
2.1 Na základe Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet predaja a Kupujúci sa zaväzuje Predmet predaja prevziať a zaplatiť za tento Predmet predaja Predávajúcemu Kúpnu cenu.
2.2 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho z Kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
2.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky.
3. Pravidlá využívania Internetového obchodu
3.1. Podmienkou pre zadanie objednávky je založenie účtu na Internetovom obchode Predávajúceho pomocou správne vyplneného formulára vrátane uvedenia aktuálnej e-mailovej adresy Kupujúceho.
3.2. Založením účtu na Internetovom obchode Justprint.sk Kupujúci vyjadruje súhlas s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok a berie na vedomie, že všetky zmluvy uzatvárané prostredníctvom Internetového obchodu sa budú spravovať týmito podmienkami.
3.3. Predávajúci môže zbaviť Kupujúceho práva k využívaniu Internetového obchodu a takisto aj obmedziť prístup k časti alebo celku jeho dát uvedených v Internetovom obchode s okamžitým účinkom v prípade porušenia týchto obchodných podmienok a zvlášť ak Kupujúci:
 • a) poskytol v priebehu registrácie nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne údaje a uviedol tak do omylu tretie osoby alebo porušil ich práva,
 • b) prostredníctvom Internetového obchodu porušil osobnostné práva tretích osôb,
 • c) dopustil sa iného jednania, ktoré podľa spoločnosti Justprint.sk je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými podmienkami využívania siete internet alebo ako jednanie spôsobujúce škodu záujmom Predávajúceho.
3.4. Kupujúci, ktorý bol zbavený práva k užívaniu Internetového obchodu, nemôže vykonať opätovnú registráciu bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.
3.5. Za účelom zaistenia bezpečného predávania správ a informácii v rámci služieb poskytovaných Internetovým obchodom, spoločnosť Justprint.sk učiní technické a organizačné opatrenia primerané ohrozeniu bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia slúžiace k zamedzeniu neoprávneným osobám v získavaní a modifikácii osobných dát posielaných v sieti internet.
3.6. Kupujúci v rámci Internetového obchodu Justprint.sk nesmie:
 • a) dodávať a predávať obsah, ktorý nie je v súlade s právnymi predpismi, napríklad obsah propagujúci násilie, hanobiaci alebo porušujúci osobnostné práva a iné práva tretích osôb,
 • b) využívať Internetový obchod spôsobom, ktorý narušuje jeho fungovanie,
 • c) rozosielať alebo umiestňovať v rámci Internetového obchodu nevyžiadané obchodné informácie (spamy),
 • d) využívať Internetový obchod spôsobom zaťažujúcim ostatných Kupujúcich a Justprint.sk.
3.7. Kupujúci je zaviazaný najmä k:
 • a) využívaniu všetkého obsahu umiestneného v rámci Internetového obchodu iba pre vlastné účely,
 • b) využívaniu Internetového obchodu spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi platnými na území Slovenskej republiky, ustanoveniami týchto obchodných podmienok a taktiež v súlade so všeobecnými pravidlami používania siete internet.
4. Proces uzatvárania zmluvy
4.1. Predmetom uzatvorenia Kúpnej zmluvy sú polygrafické materiály a služby, ktorých vlastnosti boli určené Kupujúcim v priebehu procesu nákupu.
4.2. Za účelom realizácie nákupu je nevyhnutné navštíviť stránky www.justprint.sk , založiť účet, vybrať si produkt a jeho parametre pomocou jednotlivých úkonov znázorňovaných na obrazovke a zadať objednávku.
4.3. Po kliknutí na nápis „potvrdiť“ bude Kupujúci odoslaný na stránku „objednávky”, kde si môže zvoliť spôsob odoslania grafického súboru, spôsob platby, spôsob doručenia a takisto uviesť adresy, na ktoré má byť zaslaná zásielka s Objednávkou.
4.4. Kliknutie na nápis „potvrdiť“ spôsobí vygenerovanie e-mailu, ktorý bude odoslaný na adresu uvedenú pri registrácií. Správa je ponukou uzatvorenia Kúpnej zmluvy a obsahuje zhrnutie zadanej Objednávky a najmä:
 • a) Predmet Objednávky a jej číslo,
 • b) celkovú cenu za objednávané produkty alebo služby,
 • c) zvolený spôsob úhrady a dodanie,
 • d) adresu, na ktorú Justprint.sk dodá zásielku a aj informácie, v akej lehote bude toto učinené.
4.5. Objednávka bude odovzdaná k realizácii, ak Kupujúci akceptuje všetky zaslané grafické súbory a čiastka na úhradu zákazky bude pripísaná na účet Justprint.sk (v prípade Kúpnej ceny hradenej prevodom alebo prostredníctvom systému „Trustpay”).
4.6. V súlade s Obchodnými podmienkami dohodnutými medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa od okamihu, kedy budú Kupujúcim akceptované odoslané grafické súbory, Kupujúci potvrdí vybranú formu platby alebo platba bude zaúčtovaná, prípadne realizovaná prostredníctvom integrovaného platobného systému, stáva sa ponuka k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy pre Kupujúceho záväznou.
4.7. S ohľadom na skutočnosť, že vlastnosti produktov objednávaných v rámci Internetového obchodu sú presne dané, individuálne určené, upravované podľa potreby Kupujúceho a zhotovované na zákazku, nemôže Kupujúci po odovzdaní zákazky k vyhotoveniu od zmluvy odstúpiť.
4.8. Objednávky, ktoré neboli odoslané počas 14 dní, budú z vášho účtu automaticky vymazané.
4.9. Kupujúci môže stornovať Objednávku uhradenú prevodom, avšak iba do doby akceptácie grafických súborov.
4.10. Kupujúci, ktorý uhradil stornovanú Objednávku prevodom, dostane v priebehu 14-tich pracovných dní finančné prostriedky naspäť, avšak táto čiastka bude redukovaná o administratívne náklady spojené s činnosťami, ktoré musel Predávajúci uskutočniť, aby stornoval zahájený proces realizácie objednávky. Uvedené náklady predstavujú sumu 6 euro bez DPH . Predávajúci následne vystaví dobropis, ktorý redukuje hodnotu Objednávky.
4.11. Objednávky je možné zadávať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Presné hodiny akceptácie súborov a termíny vyhotovenia sú uvedené na stránkach Internetového obchodu pre každý produkt zvlášť.
5. Dodanie Tovaru
5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet predaja Kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, poprípade príslušenstvom, podľa Kúpnej zmluvy. Predávajúci zaisťuje odoslanie Predmetu predaja pre Kupujúceho, a to prostredníctvom Kuriérnej služby. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Predmet predaja Kupujúcemu v okamihu, kedy odovzdá Predmet predaja Kuriérnej službe zaisťujúcej prepravu Predmetu predaja pre Kupujúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie dodania Tovaru, ktoré bolo spôsobené zavinením zo strany Kuriérnej služby.
5.2 Dodaný Predmet predaja je Kupujúci povinný prevziať, ak nestanoví tieto obchodné podmienky inak.
5.3 Kupujúci je povinný označiť v objednávkovom formulári Miesto určenia. Takto stanovené Miesto určenia je možné po uzatvorení Kúpnej zmluvy zmeniť len po dohode s Predávajúcim. Predávajúci zaisťuje odoslanie Predmetu predaja do Miesta určenia a Kupujúci je povinný prevziať Predmet predaja v Mieste určenia. Všetky náklady súvisiace s prepravou Predmetu predaja do Miesta určenia hradí Kupujúci paušálnou čiastkou, ktorá tvorí súčasť Kúpnej ceny, a to podľa cenníka uvedeného na stránkach Internetového obchodu.
5.4 Pri prevzatí Predmetu predaja od Kuriérnej služby je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu Predmetu predaja s tým, že pokiaľ pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca Predmet predaja je inak poškodená alebo zdeformovaná, nesmie zásielku obsahujúcu Predmet predaja prevziať a je povinný so zamestnancom Kuriérnej služby spísať protokol. V prípade, že zásielka nejaví znaky vonkajšieho poškodenia, je Kupujúci povinný v prítomnosti zamestnanca Kuriérnej služby zásielku otvoriť a vykonať kontrolu Predmetu predaja, najmä preveriť, či Predmet predaja aj daňový doklad zodpovedajú objednávke a či je Predmet predaja bez zjavných vád. V prípade akéhokoľvek nesúladu Predmetu predaja, poprípade priložených dokladov, s objednávkou je Kupujúci povinný spísať so zamestnancom Kuriérnej služby protokol. Kupujúci je povinný uschovať si kópiu protokolu.
5.5 Ak odmietne Kupujúci prevziať zásielku podľa predchádzajúceho odseku, je povinný Predávajúceho ihneď informovať o dôvodoch, prečo Predmet predaja neprevzal. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 30-tich dní odo dňa, kedy bolo Kupujúcim oprávnene odmietnuté prevzatie Predmetu predaja. V prípade, že zásielka obsahujúca Predmet predaja nevykazuje žiadne znaky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie a takisto pri kontrole nebol zistený žiadny nesúlad s objednávkou, avšak po prevzatí zásielky Kupujúcim vyjde najavo, že Predmet predaja má vadu a táto vada mohla byť spôsobená pri preprave zásielky, je Kupujúci povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy zásielku prevzal, oznámiť Predávajúcemu, inak na skutočnosť, že vada mohla vzniknúť pri preprave Predmetu predaja, nebude brať na zreteľ. V ďalšom sú nároky Kupujúceho riešené v reklamačnom konaní.
5.6 V prípade, že nesúlad zásielky s objednávkou spočíva v tom, že je dodané menšie množstvo Tovaru, nie je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Predávajúci je v tomto prípade povinný dodať Kupujúcemu chýbajúci Tovar bez zbytočného odkladu potom, kedy je mu zo strany Kupujúceho množstevná vada oznámená. Pokiaľ nie je možné zvyšok Tovaru v primeranej dobe Kupujúcemu dodať alebo Kupujúci o dodanie zvyšku Tovaru nemá záujem, je Kupujúci aj Predávajúci oprávnený ohľadne časti Predmetu plnenia, ktorá nebola dodaná, od zmluvy odstúpiť.
5.7 V prípade, že Kupujúci odmietol prevziať zásielku obsahujúcu Predmet predaja, hoci k tomu nebol žiadny z dôvodov stanovených vyššie v ods. 4.4, je Predávajúci oprávnený odoslať Predmet predaja Kupujúcemu opätovne s tým, že Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky vynaložené náklady v súvislosti s opakovaným odoslaním. Tieto ďalšie náklady je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu pri prevzatí Predmetu predaja.
6. Doba dodania
6.1 Doba dodania je určená pre každý produkt zvlášť a je uvedená na stránkach Internetového obchodu. Kupujúci má povinnosť oboznámiť sa s termínmi dodania uverejnenými na stránkach Internetového obchodu. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby zákazka bola vyhotovená a odoslaná v uvedenom termíne. Predávajúci pripúšťa možnosť oneskoreného vyhotovenia zákazky, ktorá vznikla z príčin nezávislých na Predávajúcom – jedná sa mimo iné o zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektriny, internetového pripojenia, poruchy strojov Predávajúceho a ďalších. V prípade meškania s vyhotovením zákazky, ktoré vzniklo z uvedených príčin nezávislých na Predávajúcom, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu spôsobenú meškaním v dodaní Tovaru.
6.2 Do lehoty pre dodanie Predmetu predaja sa započítava iba doba od uzatvorenia Kúpnej zmluvy do okamihu odoslania Predmetu predaja Kupujúcemu, teda jeho odovzdanie Kuriérnej službe k preprave pre Kupujúceho. Tovar je odosielaný iba v pracovných dňoch s tým, že preprava Tovaru Kuriérnou službou zvyčajne trvá jeden až dva pracovné dni.
7. Prechod nebezpečenstva škody na Predmete predaja a prechod vlastníckeho práva
7.1 Nebezpečenstvo škody na Predmete predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim. Avšak ak Kupujúci v rozpore s Kúpnou zmluvou dodaný Predmet predaja neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na Predmete predaja v okamihu, kedy Kupujúci odmietol prevziať Predmet predaja alebo inak dodaný Predmet predaja neprevzal.
7.2 Vlastnícke právo k Predmetu predaja prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho v okamihu prevzatia Predmetu predaja Kupujúcim.
8. Kúpna cena a platobné podmienky
8.1 Ceny výrobkov sú uvedené v euro a sú v nich zahrnuté: náklady spojené s obsluhou zákazky, náklady spojené s výrobou, balením, obalom a DPH, ak v popise výrobku nebolo uvedené inak. Uvedené ceny nezahrňujú dodatočné náklady neštandardných variant, takých ako: doplatky za určenie hodín doručenia, doplatky za odoslanie na niekoľké adresy súčasne.
8.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
bankový prevod,
pomocou integrovaných platieb Trustpay.
8.3 Prostredníctvom nákupu na Internetovom obchode Justprint.sk Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že mu budú zasielané faktúry a dobropisy elektronickou formou. Kupujúci má takisto možnosť odoberať e-faktúry na základe prihlásenia na Internetovom obchode a po vybraní podstránky "faktúry" v "mojom účte".
8.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie, ktoré je dôsledkom oneskoreného odoslania dát prostredníctvom integrovaného platobného systému. Súčasne Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby súvisiace s fungovaním integrovaného platobného systému, ak v dôsledku takejto chyby nedošlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy a Kupujúci mal možnosť preveriť si správnosť prevedenia platobnej transakcie podľa údajov uvedených v systéme.
9. Odstúpenie od zmluvy
9.1 Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou.
9.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vyjde po uzatvorení zmluvy najavo, že dodanie Predmetu plnenia nie je možné, lebo Predmet predaja neexistuje a nie je možné ho získať alebo dodanie Predmetu predaja síce je možné, ale len za vyššiu cenu, s vyššími trovami alebo s inými ťažkosťami alebo plnenie nie je možné poskytnúť v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve.
9.3 Ak Predávajúci alebo Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, potom má Kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny po zarátaní prípadných pohľadávok Predávajúceho bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Kúpnej zmluve, poprípade ak tento účet nebol v Kúpnej zmluve uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neoznámi v oznámení o odstúpení od zmluvy alebo bez zbytočného odkladu potom, kedy mu bolo Predávajúcim oznámené odstúpenie od zmluvy, poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho.
9.4 Kupujúci má v dôsledku odstúpenia od zmluvy povinnosť vrátiť Predávajúcemu Predmet predaja, ak ho prevzal. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než mu bude vrátený Predmet predaja zo strany Kupujúceho.
10. Zvláštne ustanovenie o odstúpení od zmluvy Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom
10.1 Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 7 pracovných dní od prevzatia plnenia.
10.2 Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv:
 • a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • b) na dodávku Tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
 • c) na dodávku Tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo pro jeho osobu, ako aj i Tovaru, ktorý je náchylný ku rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
 • d) na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • e) spočívajúcich v hre alebo lotérií.
10.3 Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu, že odstupuje od zmluvy. Oznámenie musí dôjsť Predávajúcemu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia plnenia. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Predmet predaja v stave, v akom ho prevzal, teda v pôvodnom obale a nepoužitý a nepoškodený spoločne so všetkými súčasťami, príslušenstvom a dokumentáciou. Vrátenie Predmetu predaja zaisťuje Kupujúci jeho odoslaním na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. 1.
10.4 Všetky trovy súvisiace s vrátením Predmetu predaja Predávajúcemu znáša Kupujúci. Prijatie zásielky na účet Predávajúceho je Predávajúci oprávnený odmietnuť. Predávajúci má ďalej nárok na náhradu všetkých skutočne vynaložených trov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vrátením Predmetu predaja Kupujúcim, najmä potom trovy súvisiace s odoslaním Predmetu predaja Kupujúcemu. Predávajúci má právo započítať si svoju pohľadávku s Kupujúcim z titulu náhrady skutočne vynaložených trov proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny.
10.5 Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu po započítaní vynaložených trov podľa predchádzajúceho odseku, bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho uvedený v Kúpnej zmluve, poprípade pokiaľ tento účet nebol v Kúpnej zmluve uvedený a Kupujúci ho Predávajúcemu neuviedol v oznámení o odstúpení od zmluvy, poštovou poukážkou zaslanou na adresu Kupujúceho. Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu zníženú o vynaložené trovy bez zbytočného odkladu potom, čo bol zo strany Kupujúceho Predmet predaja vrátený, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy Kupujúci od zmluvy účinne odstúpil, nie však skoršie, než mu bude vrátený Predmet predaja zo strany Kupujúceho.
11. Spracovanie osobných údajov
11.1 Predávajúci spracováva osobné údaje o Kupujúcom výlučne pre účely plnenia práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy. K inému spracovávaniu osobných údajov o Kupujúcom je Predávajúci oprávnený iba so súhlasom Kupujúceho.
11.2 Uzavretím Kúpnej zmluvy vyjadruje Kupujúci súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov v nej uvedených pre obchodné a marketingové účely Predávajúceho, ako aj pre obchodné a marketingové účely jeho obchodných a marketingových partnerov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať, ďalej má právo na prístup k údajom, ktoré sa ho týkajú, právo požadovať opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie osobných údajov. Ak si Kupujúci neželá, aby jeho osobné dáta boli registrované v databáze Predávajúceho, je povinný tuto skutočnosť Predávajúcemu oznámiť.
11.3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený odovzdať takto zhromaždené osobné údaje kapitálovo prepojeným podnikateľským subjektom na území EU, a to nasledujúcim spoločnostiam: OVH Sp. z o.o. Takto odovzdané údaje môžu byť využité iba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a k účelom predpokladaným touto zmluvou.
12. Materiály pre tlač
12.1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné porušenie autorských práv ani obsah materiálov zaslaných Kupujúcim. Pokiaľ však zákazka bude mať obsah, ktorý je v rozpore so zákonom alebo narušuje spoločenské normy, Predávajúci má právo odmietnuť jej vyhotovenie.
12.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vecné alebo pravopisné chyby, ktoré sú obsiahnuté v grafickom projekte.
12.3. Materiály, ktoré Predávajúci dostáva od Kupujúceho, je potrebné pripraviť podľa pokynov nachádzajúcich sa na Internetovom obchode.
12.4. Pre obmedzenie prípadných chýb, ktoré sa môžu objaviť v priebehu spracovania grafických súborov, Predávajúci bezplatne sprístupňuje na stránkach nástroje a aplikácie, ktoré umožňujú overiť správnosť prípravy súboru k tlači. V prípade rozporu medzi dátami zaslanými Kupujúcim a pokynmi umiestnenými na Internetovom obchode bude Kupujúci o tejto skutočnosti neodkladne informovaný, čo je totožné s podmienečným alebo negatívnym overením grafických súborov.
12.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akceptáciu súborov Kupujúcim, ktoré boli chybne pripravené k tlači, obsahujúcich napríklad nesprávne použitie vrstiev, tlač bielou farbou apod. V prípade akceptácie takého súboru nasleduje odovzdanie zákazky k vyhotoveniu.
12.6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie s vyhotovením zákazky, ktoré vzniklo nedodaním správnych dát Kupujúcim.
12.7. Všetky dáta odoslané Predávajúcemu sú archivované po neurčitú dobu. Výnimku predstavujú grafické súbory Kupujúcich, ktoré sú odstraňované po 3 mesiacoch od ich posledného využitia v zákazke.
13. Zodpovednosť za vady
13.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady Predmetu predaja, ak sa vyskytnú na Predmete predaja pri prevzatí Tovaru, poprípade v záručnej dobe, podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka, pokiaľ je Kupujúci Podnikateľom, a podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka, pokiaľ je Kupujúci Spotrebiteľom, a ďalej podľa pravidiel stanovených v Kúpnej zmluve.
13.2 Kupujúci je povinný vykonať kontrolu Predmetu predaja pri prevzatiu Predmetu predaja.
14. Reklamácie
14.1. Podmienkou prijatia reklamácie je vyplnenie reklamačného formulára dostupného v podrobnostiach danej objednávky na stránkach „objednávka”. Reklamácie je možné rovnako uskutočniť z každej podstránky kliknutím na odkaz „reklamácie”, ktorý sa nachádza dole v tiráží stránky justprint.sk.
14.2. Nahlásenie reklamácie by malo obsahovať popis zistených nezhôd a takisto aj rozsah reklamačných nárokov.
14.3. Konečný termín pre podanie reklamácie končí 14. pracovný deň odo dňa, kedy Kupujúci dostane zásielku. V prípade, že je Kupujúci spotrebiteľom, uplatnia sa reklamačné lehoty uvedené v občianskom zákonníku.
14.4. Predávajúci sa zaväzuje prorokovať reklamáciu v priebehu 4 pracovných dní odo dňa jej nahlásenia. Hore uvedený termín je krajný pre poskytnutie odpovede, ktorá je základom pre ďalší reklamačný postup. Za účelom ukončenia reklamačného konania je prípustná situácia, kedy Kupujúci bude požiadaný o odoslanie časti alebo celku Tovaru z uskutočnenej objednávky.
14.5. Reklamácie sú prijímané v pracovné dni do 16.00 hodiny. Reklamácie, ktoré budú nahlásené po tejto hodine, budú považované za prijaté nasledujúci pracovný deň.
14.6. S ohľadom na technologické rozdiely medzi technológiou tlače a spôsobom zobrazovania farieb väčšinou monitorov (v ktorých je využívaný farebný priestor CMYK) porovnávanie farebnosti výtlačku s farebnosťou prezentovanou na monitore je technologicky nesprávne. Absentujúca zhoda farebnosti výtlačku s obrazom na monitore preto nemôže byť dôvodom pre nahlásenie reklamácie.
14.7. Predávajúci vynaloží všetko úsilie, aby sa v čo možnej najväčšej miere zobrazili farby, ktoré sú prítomné v projektoch dodaných Kupujúcim. S ohľadom na skutočnosť, že sa v procese tlače využíva veľké množstvo tlačiarenských strojov, medzi ktorými existujú rozdiely pri zobrazovaní niektorých farieb, sa pri tlačí toho istého projektu na rôznych strojoch môžu objaviť nepatrné rozdiely vo farebnosti. Takáto situácia môže nastať pri dotlači. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom reklamácie výrobkov dodaných Predávajúcim. Povrchová úprava produktu vo forme fólie alebo UV laku môže viesť k viditeľnej zmene farby produktu. Táto zmena nemôže byť dôvodom na reklamáciu vykonávateľa, týkajúcu sa farby výrobku.
14.8. Za nesprávne vykonané zloženie sa považuje také, ktoré spôsobuje deformáciu papiera, vytvorenie záhybov a podobne, ktoré znemožňujú správne prečítanie textu alebo ilustrácie. U gramáže nad 150 g sa objavuje praskanie papiera v mieste lámania, zvlášť viditeľné v miestach pokrytých silnou vrstvou tlačiarenskej farby. Za účelom obmedzenia tohto nežiaduceho javu Predávajúci nepoužíva metódu bigovania (ryhovania) pred procesom falcovania (skladania). V závislosti na materiáli a grafike bigovania (ryhovania) nezaručuje plné zabezpečenie pred praskaním. Tento proces je spôsobený krajnou pevnosťou materiálu a táto vada sa nepokladá za chybu Predávajúceho.
14.9. Za nevhodnú vrstvu ofsetového, disperzného alebo UV laku sa považuje vrstva, ktorá má na povrchu určenom k lakovaniu miesta, ktoré neboli nalakované, lúpu sa a tak ďalej.
14.10. S ohľadom na parametre produkčných strojov a samotnej tlače sú prípustné nasledujúce odchýlky:
 • a) pri strihaní archu na jednotlivé diely: odchýlky + / - 1 mm,
 • b) pri falcovaní (skladaní) a bigovaní (ryhovaní) je odchýlka zlomu od nominálnej línie jeho umiestnenia + / -1 mm,
 • c) pri perforácií odchýlka vykonanej perforácie od nominál neho miesta jej umiestnenia + / - 1 mm,
 • d) pri tlači farieb postupne tlačených: odchýlky do 0,18 mm,
 • e) pri množstevných rozdieloch medzi objednaným a dodaným Tovarom klientovi - neprekračujúci + / - 5% objednaného množstva.
 • f) v případě použití selektivního UV laku – odchyla soutisku obrázku a vrstvy laku do 1mm.
14.11 Za riadne a bezchybne zrealizovanú zákazku sa považuje taká, v ktorej odchýlka od štandardov a noriem týkajúcich sa procesu tlače nie je väčšia než 1% množstva dodaného výrobku. Kupujúci akceptuje hore uvedené a uznáva, že v prípade nahlásenia reklamácie z hore uvedených príčin Predávajúci tieto reklamácie neuzná.
14.12. Predávajúci vyhodnocuje oprávnenosť reklamácií na základe vzorov archivovaných oddelením kontroly kvality. V prípade skúmania nejednoznačných reklamácií si môže Predávajúci vyžiadať od Kupujúceho vrátenie celého nákladu alebo jeho časti. Ak bude reklamácia vybavená kladne – trovy spojené so zaslaním výtlačkov hradí Predávajúci.
14.13. Reklamácie spojené s kvalitou kuriérskych zásielok budú preskúmané na základe zápisu o škode, ktorý bol spísaný spoločne s kuriérom pri odbere zásielky. Absencia zápisu škôd môže byť základom k zamietnutiu reklamácie Predávajúcim.
14.14. Maximálna výška náhrady škody vzniknutej v dôsledku vady Predmetu Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Podnikateľom nemôže prevýšiť 100% hodnoty objednaného Tovaru.
14.15. Materiály využité vo vzorkovníku ofsetových papierov ku veľkoformátovej tlači Justprint.sk sú iba vzorové a môžu sa líšiť od tých, ktoré sú používané k tlači objednávok zadaných prostredníctvom Internetového obchodu. Rozdiel je výsledkom používania materiálov pochádzajúcich od rôznych výrobcov a sú v rozmedzí tolerancie gramáže papierov všeobecne prijatých v polygrafií.
14.16. Predávajúci nesie zodpovednosť iba za vlastné úkony a opomenutia. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky činností a opomenutí tretích osôb, najmä za omeškanie v predávaní prostriedkov finančnými ústavami a dopravcami, prostredníctvom ktorých bude uskutočňované doručovanie výrobkov Kupujúcemu.
15. Nahlásenie chyby funkčnosti Internetového obchodu
15.1.Spoločnost Justprint.sk prijíma opatrenia pre zaistenie celkom správneho fungovania Internetového obchodu, v takom rozsahu, aký vychádza z aktuálnych technických znalostí a zaväzuje sa odstrániť v čo možno najkratšom termíne všetky nedostatky nahlásené Kupujúcim.
15.2. Nedostatky spojené s fungovaním Internetového obchodu môže Kupujúci nahlásiť zaslaním e-mailu na adresu: info@justprint.sk.
15.3. Pri nahlásení chyby systému je Kupujúci povinný uviesť druh a dátum výskytu nedostatkov.