Práca so súbormi

Viete, ako správne nahrať a skontrolovať súbory?
Pozrite si všetky odpovede.

Stiahnite si pokyny vo formáte PDF
1. Prvý krok

Nahrávanie súborov

Možnosti odoslania súborov:

  1. Preflight, pridávanie súboru cez záložku Práca so súbormi
  2. Odoslanie súboru e-mailom
  3. Dodanie projektu na dátovom nosiči

Použitím tlačidla Práca so súbormi, sa zobrazí okno, v ktorom môžete posielať súbory k objednávke.

Počet vzorov:

V hornej časti sa nachádzajú záložky zodpovedné za viac vzorov. V závislosti od počtu objednaných vzorov sa náš pohľad zmení (obr. 1 a 2).

Niekoľko vzorov – tlačidlá budú viditeľné v počte, ktorý zodpovedá počtu objednaných vzorov.

Obr. 1

Jeden vzor – bude viditeľné jedno tlačidlo v časti počet vzorov.

Obr. 2

Možné statusy:

Odosielanie súboru z počítača

Môžete použiť možnosť „drag and drop”, pretiahnutím súboru do určeného poľa (obr. 3) alebo kliknutím na rovnaké pole na vybrať z počítača. Ak nahráte súbor vo formáte jpg, tiff alebo jednostranný PDF súbor, automaticky sa vygeneruje miniatúra náhľadu.

Obr. 3

Pri nahrávaní súborov na server je vidieť percentuálny proces nahrávania spolu s názvom (Obr. 4).

V prípade viacnásobného vzoru existuje možnosť prepínania medzi vzormi bez ohľadu na stav vzoru.

Obr. 4

Zmena zobrazenia nahraných súborov

V okne „pridávanie súborov“ môžete zmeniť zobrazenie nahraných súborov. Táto funkcia je užitočná, ak ste do objednávky nahrali viac súborov alebo používate prenosné zariadenie.

Veľké miniatúry
Malé miniatury
Zoznam
Obr. 5

Zmena zobrazenia nahraných súborov

Aplikácia umožňuje rozdeliť viacstranové súbory PDF. Táto možnosť je užitočná, keď potrebujete vybrať jednotlivú stranu z odoslaného súboru PDF, ktorý obsahuje viac ako jednu stranu. Ak chcete použiť túto funkciu, kliknite na tlačidlo „rozdeliť“ (obr. 6).

Funkcia rozdelenia je možná iba pre súbory PDF.

Obr. 6

Zmena zobrazenia nahraných súborov

Aplikácia umožňuje rozbaliť archívny súbor s príponou .rar a .zip (obr. 7).

Obr. 7
2. Druhý krok

Priradenie súborov
k objednávke

Ďalším krokom je priradenie odoslaných súborov k jednotlivým stranám v objednávke. V prípade, že nevyplníte všetky strany, spustenie kontroly nebude možné.

Priradenie súboru na stranu sa vykonáva presunutím miniatúry súboru na príslušnú stranu objednávky.

V prípade, že objednávka obsahuje veľa vzorov, máte možnosť využiť raz nahraný súbor a priradiť ho k viacerým stranám alebo v niekoľkých vzoroch.

Po vyplnení stránok súbory kliknite na "Odoslať na verifikáciu" (obr. 8).

Odoslať na verifikáciu
Obr. 8

Tlačidlo „presunúť automaticky“ je zodpovedné za automatické priraďovanie súborov k stranám objednávky.

Presunúť automaticky

Ak bolo nahraných viac súborov, ako vyžaduje objednávka, systém súbory priradí v abecednom poradí.

Ak je počet súborov alebo strán vo viacstranovom súbore PDF menší, ako očakávaná objednávka, tlačidlo odoslania na kontrolu nebude aktívne.

Súbory bez automatickej kontroly

Ak je súbor priradený k objednávke, ktorú nie je možné automaticky skontrolovať, zobrazí sa hlásenie „k objednávke boli priložené súbory, ktoré nepodliehajú automatickej kontrole“.

V takom prípade môže kontrola súboru trvať o niečo dlhšie, pretože súbor musí byť skonvertovaný do formátu podporovaného aplikáciou. (Obr. 9)

Po odoslaní materiálov na kontrolu sa zobrazí náhľad strany s hlásením o začatí procesu kontroly (obr. 10).

Obr. 9
Obr. 10

Ovládanie

Ak je súbor/súbory priradené k objednávke vo formáte, ktorý je aplikácia schopná automaticky skontrolovať, po kliknutí na tlačidlo „odoslať na kontrolu“ sa zobrazí lišta priebehu, ktorá ukazuje stav priebehu (obr. 11).

Obr. 11
3. Třetí krok

Akceptovanie

Po dokončení kontroly sa otvorí okno reportu. Report je rozdelený do troch typov hlásení (obr. 12):

1. Chyby - znemožňujú vykonať akceptáciu.
2. Upozornenia - označujú elementy, ktoré môžu spôsobiť neočakávané zmeny po vytlačení. Môžu tiež informovať o tom, čo bolo v projekte automaticky skorigované.
3. Ďalšie informácie - ostatné opravy vykonané v súbore a notifikácie k projektu.

Obr. 12

Rozlíšenie pod 150 ppi

Jedinou chybou, ktorá umožňuje vykonanie akceptácie, je prítomnosť zložiek v projekte pod 150 ppi. Aby bola možná akceptácia, musí byť začiarknuté ďalšie políčko v objednávke, v ktorej sa takáto chyba nachádza

Report s chybami vo formáte PDF

Je možné stiahnuť vrstvený PDF súbor, v ktorom sú chyby umiestnené vo vrstvách (v prípade elementov s nízkym rozlíšením) alebo aj niektoré upozornenia (obr. 13).

Aby boli vrstvy v súbore PDF viditeľné, report je potrebné stiahnuť na disk a otvoriť v programe typu Acrobat DC. Otvorenie iným spôsobom (napr. prostredníctvom prehliadača) znemožní špecifikáciu vrstiev v reporte.

Obr. 13

Čítanie reportu

V prvom rade je potrebné pozrieť si náhľad skontrolovaného súboru vo forme miniatúry JPG. Kliknutím na miniatúru zväčšíte zobrazenie.

V náhľadových súboroch sa automaticky použijú ďalšie makety znázorňujúce miesto orezania, a v prípade zložených produktov, aj miesto falcovania, bigovania a perforácie.

Dávajte pozor na zachovanie správnej orientácie strán voči sebe navzájom, pretože práca bude vytlačená podľa viditeľného náhľadu.

Otáčanie práce na hárku sa uskutočňuje smerom k pravému okraju prednej strany..

Dôležité! Report nie je súborom po systémovej kontrole.

Tlačidlo „stiahnuť náhľad“

Pred vykonaním akceptácie si môžete stiahnuť náhľadové súbory (obr. 14). Náhľadové materiály sú komprimované súbory jpg uložené vo farebnom priestore RGB.

Obr. 14

Náhľadové súbory vo forme jpg nemôžu byť základom na hodnotenie farebných rozdielov a kvality materiálu odoslaného do tlače.

Sú to súbory, ktoré sa používajú výlučne na poskytnutie náhľadu projektu v systéme kontroly súborov.

Odmietnuť alebo odoslať nové

Pred akceptovaním súborov je možné skorigovať súbory kliknutím na tlačidlo odmietnuť alebo vrátiť, aby sa opravné súbory odoslali. (Obr. 15)

Obr. 15

Neštandardné orezanie

Neštandardné orezanieVybrané produkty umožňujú vykonať individuálne orezanie do definovaného formátu. Vtedy je potrebné označiť „áno“ (obr. 16).

Obr. 16

Výberom tlačidla sa zobrazí ďalšie pole (obr. 17), do ktorého treba zadať formát úžitku netto v milimetroch.

Úžitok nesmie byť menší ako 30 x 30 mm a nemôže sa rovnať formátu zadanej objednávky.

Obr. 17

Je dôležité správne umiestniť úžitok umiestnený v netto formáte zadanej objednávky, ako aj miesto neštandardného orezania označiť ďalšími reznými čiarami.

Pre jednoduché/orezané produkty:
1. Úžitok vyžadujúci orezanie treba umiestniť v rohu plného formátu objednávky. Ak objednávka predpokladá obojstrannú tlač, zadná strana sa musí nachádzať v protiľahlom rohu.

Pro složené/skládané produkty:
2. Úžitok vyžadujúci orezanie treba vycentrovať na hornom okraji plného formátu objednávky.

Akceptovanie

Akceptovanie objednávky pre vybraný vzor sa vykonáva kliknutím na tlačidlo Akceptovať projekt (obr. 18).

Obr. 18